vissza a kezdőlapra

 

 

 

 

Pályázatok

                                                                                                   frissítve: 2013.03.23.

DOBBANTÓ
Komplex munkaerő-piaci programok megvalósulása
az Észak-magyarországi Régió 4 leghátrányosabb helyzetű kistérségében


 

        

„ Helyi érték, közös nevező ”

 

  Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért

 

Projektazonosító kódszám: TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0034

 

„ Helyi érték, közös nevező ” - Közösségi felzárkóztatás a

mélyszegénységben élők integrációjáért

Projektazonosító kódszám: TÁMOP-5.1.3.-09/2-2010-0034


A szegénységnek különböző szintjei vannak jelen ma térsé­günkben. A tisztes szegénységtől (jövedelmükből nehezen, de még éppen megélő, tevékeny emberek) egészen a mélysze­génységben élő (súlyosan nélkülöző, generációkon át örökítő, sokgyermekes családok, akik már nem próbálkoznak a több­séghez felzárkózással, beilleszkedéssel) családokig. 

A projekt a helyi szükségletekre, erősségekre támaszkodva kíván közös­ségi fejlesztést megvalósítani, bevonva a helyi lakosságot is tevékenységébe. Programunk célja, a mélyszegénységben élők és helyi lakosok közös tevékenységének, tapasztalatcseréjének, együttműködésének megerősítése, elősegítve ezzel a mélyszegénységben élők felzárkóztatását. Szociális alapszolgáltatások kibővítése az ügyintézés, foglalkoztatás és adósságkezelés körében. A projekt hosszú távú célja a helyi civilek, önkéntesek és civil szervezetek bevonásával önálló közösségi csoportok létrehozása a szegénység mélyülésének, újratermelődésének mérséklése érdekében. Működésünk során feladatunk új módszerek kifejlesztése, ezek gyakorlati munka során történő alkalmazása és közzététele a hasonló projektek felhasználásához.


A projekt fő jellemzői


30 hónapos időtartam

2012. február 1.- 2014. július 31.

A pályázati feladatokat megvalósító konzorcium 8 településen fejti ki tevékenységét: Átány, Erdőtelek, Erk, Kisköre, Kömlő, Tarnabod, Tarnazsadány, Tiszanána.


.

A főpályázó Hevesi Kistérség Többcélú Társulása (HKTT):projektmenedzsert és a pénzügyi vezetőt biztosítja.

Az első konzorciumi partner Hevesi Kistérség Integrált Szolgáltató és Innovációs Központ (HKISZIK): a projekt szakmai vezetőjét és az 5 szociális munkást adja.

A második konzorciumi partner Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Befogadás” Nonprofit Kft. (MMSZ): a közösségfejlesztő koordinátort, a 8 közösségi munkást, a vidékfejlesztő munkatársat, a fejlesztőpedagógust és a projekt asszisztenst szolgáltatja.

A HKTT munkatársai fogják össze a projektet, pénzügyeket, kapcsolatot tartanak a médiával, tájékoztatják a nyilvánosságot tevékenységünkről. A HKISZIK munkatársai a szakmai vezetést, szociális munkát végzik. Az MMSZ munkatársai a közösség és vidékfejlesztésért felelnek.


A „ Helyi érték, közös nevező ” program megvalósításának lépései:


1. A szakmai vezetők felvétele

2. A szociális munkások és közösségi munkások kiválasztása

3. A helyi értékek, szükségletek feltérképezése a településeken interjúkészítéssel:


        - települési és intézményi vezetők
        - aktív lakosság, önkéntesek, civil szervezetek
        - mélyszegénységben élők

4. Nyitó konferencia


5. Közös nevező kialakításával a projektbe bevonható személyek kiválasztása:


        - aktív lakosok, önkéntesek, civil szervezetek munkánk segítése
           érdekében

        - életminőségükön javítani kínávó mélyszegény környezetben
           élőkkel kapcsolatfelvétel

        - helyi vezetők szerepe a munkánkhoz alkalmas épület
           biztosításában


6. Szociális alapszolgáltatások kiszélesítése

7. Klubprogramok indítása az előzetes igényfelmérés alapján, a helyi lakosság bevonásával, tapasztalatcserére építve

8. A projekt során igény szerint képzés indítása a célcsoportnak és kötelező jelleggel a munkatársaink számára

9. A közösségfejlesztés folyamatába bevont civil szervezetek, helyi lakosok, mélyszegénységben élők, önkéntesek és intézményi vezetők bevonásával önfenntartó közösségi modellek kialakítása

10. Záró konferencia


TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004

„Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére”

Projekt futamideje: 2010. 11. 01. - 2013. 10. 31. (36 hónap)

Elnyert támogatás: 571.146.875 Ft

(tartalék: 25 millió Ft felhasználói törvényi változások esetén)

Támogatás intenzitása: 100%

Kedvezményezett: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása

Előleg összege: 199.901.406 Ft

A projekt megkezdését követően -2010. november 1.- a menedzsment és a szakmai vezetés egy sorrendiséget állított fel, miszerint szakaszosan indítja az alprojekteket. A vállalt 24 programelem többnyire kistérségi szintű, amelyeket fokozatosan indítottunk a térség 17 településén.

Az alprojektek közül 10 kötelező és 14 választott elem. Meglévő szolgáltatásokat igyekszünk hatékonyabbá tenni és hiányzó szolgáltatásokat bevezetni, mivel a térségben igen magas a munkanélküliek száma, a cigány népesség aránya, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma.

A Gyerekesély Iroda munkatársainak és a szakterületi koordinátoroknak köszönhetően a megvalósítás fokozatosan, átláthatóan indult. Rendszeres értekezletek, folyamatos tájékoztatás jellemzi munkánkat az egyes területeken, melyek az alábbiak:

 • korai képességgondozás

 • közoktatás

 • szociális

 • egészségügy

 • információs társadalom

 • foglalkoztatás

 • ifjúság

 • közösségfejlesztés

További információk a projekt honlapján találhatók

www.gyepheves.hu


A Nemzetgazdasági Minisztérium meghívásos „Téli átmeneti” közmunka pályázati felhívást tett közzé a halmozottan hátrányos helyzetű 33 önkormányzati kistérség részére.

    A pályázat alapvető célja, hogy 2 hónapos határozott idejű munkalehetőséget teremtsen azon regisztrált álláskeresők részére, akik az önkormányzatoknál, vagy önkormányzati intézményeknél láttak el az önkormányzatok tevékenységi körébe tartozó, a működőképességük biztosítása érdekében alapvetően szükséges feladatokat, és munkaszerződésük 2010. december 31-ig volt érvényes.

A Hevesi Kistérség Többcélú Társulása is élt a pályázat adata lehetőséggel és beadta pályázatát 2011. 01. 05-én.
A pályázatban 14 településen 36 fő foglalkoztatása valósul meg 2011. 02. 01-2011. 03. 31-ig.
A munkabér és járulékai 100% -ban kerülnek támogatásra, mely pályázati szinten  7 355 840.- Ft-ot jelent.

A pályázatban betervezett feladatok:

 • közterületi, köztisztasági feladatok
 • konyhai kisegítő munkálatok
 • irodai adminisztratív feladatok ellátása
 • szociális munka
 • önkormányzati intézményeknél takarítói, portai, hivatalsegéd feladatok
 • karbantartói munka
 • pedellusi feladatok
 • rendszer informatikai feladatok

 

Heves, 2011. 01. 05.

 


Befejeződött az ÁROP 1.1.5.-08-C/A „A Hevesi kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának erősítése című pályázat.”

Kedvezményezett: Hevesi Kistérség Többcélú Társulása 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
A megítélt támogatás: 13.245.959 Ft

A projekt tényleges kezdeti dátuma 2009. 01. 01.
Befejezése: 2010. 09. 30.

Átfogó cél, hogy a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben /LHH/ olyan fenntartható térségfejlesztési kapacitás jöjjön létre, vagy a meglévő erősödjön, hogy ez biztosítsa a kistérségi fejlesztésnek eredményességét, ez által a közjó érzékelhető növelését, a leghátrányosabb helyzetből való kitörést.

Az NFÜ több operatív programban forrást különített el erre a célra. Az ÁROP 1.1.5./C jelű pályázat arra törekedett, hogy a kistérség szakértői segítséget kapjon a tervezési munkához; megvalósuljon a projektek közötti koherencia, mindennapos gyakorlattá váljon a kistérségben a partnerek bevonásán alapuló fejlesztési célú tervezés és végrehajtás.
Ennek érdekében a pályázónak az alábbi tevékenységeket kellett megvalósítania:

 • térségfejlesztés szervezése
 • részvételi alapú tervezés elterjesztése
 • program alapú tervezés meghonosítása
 • fejlesztések összehangolása
 • térségfejlesztés társadalmasítása
 • tréningek, továbbképzések szakértői ismeretátadások biztosítása

A kistérségben elkészült a komplex fejlesztési dokumentum és projektterv, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009 tavaszán és egyes elemek átdolgozását követve 2010. januárban jóváhagyott.

A dokumentumba szereplő 27 projekt megvalósítására 2,711 milliárd forint összeget biztosított az NFÜ.

A „Legyen jobb a gyermekeknek” nemzeti stratégiába megfogalmazott gyermekszegénység elleni küzdelem kapcsán a kistérség a Társadalmi Megújulás Operatív Program forrásából 571 millió forint pályázati lehetőséget kapott az „Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére” című projekt megvalósítására.

Az ÁROP 1.1.5/C pályázat során több civil szervezetet, vállalkozókat, kisebbségi önkormányzatokat bevettünk a tervezésbe. Létrejött a Kistérségi Fejlesztési Bizottsága (KFB), mely döntéselőkészítési és javaslattételi szerepet tölt be a Társulási Tanács, mint döntéshozó mellett.

Pályázati támogatásból képzés valósult meg a bevont partnerek, intézmények és a munkaszervezet dolgozói részére. Elkészült a Kistérségi Környezetvédelmi Program felülvizsgálata; szakértői anyag született a kistérség szociális alapellátás fejlesztési lehetőségeiről.

A projekt zárásakor kiadvány jelent meg a térségről, a településekről az LHH Komplex Felzárkóztató Program eredményeiről, projektjeiről. A színes kiadvány eljutott minden településre, partnerekhez, megyei és regionális területfejlesztésben érintett szervezethez, kistérségi partnerekhez.

A végrehajtás során nagy figyelmet fordítottunk a környezeti, esélyegyenlőségi, társadalmi fenntarthatóság teljesülésére. Ezek kapcsán például szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szórólap készült, bemutatót tartottunk közterületen, iskolákban. A szervezet dolgozói környezeti és esélyegyenlőségi fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket szereztek képzés formájában. A Társulás internetes honlapján rendszeres tájékoztatást adtunk a pályázat menetéről, eredményéről.

A széles nyilvánosságot a sajtó és hírlevél útján is tájékoztattuk. Az ÁROP 1.1.5./C pályázat 2010. szeptember 30-án lezárult. Ebben az időpontban már 9 projekt rendelkezett támogatási döntéssel és indulhat megvalósításuk.

Az elkövetkező 12 hónapban /fenntartási időszak/ térségfejlesztési szervező munkatárs további segítséget ad a településeknek a projekttervek megvalósításához. A Fejlesztési Bizottság is tovább működik, figyelemmel kíséri a megvalósítási folyamatot, további segítséget adva a Társulás döntéshozóinak.

A lezárult pályázat elérte célját. Erősödött a társadalmi részvétel a tervezésben és végrehajtásban, a fejlesztések összehangolása segíti a hatékonyságot, az érintettek új hasznosítható ismeretek birtokába jutottak. Mindezek biztosítják kistérség társadalmi, gazdasági fejlődését, a hátrányos helyzet mielőbbi leküzdését ezáltal a kistérségben élők életminőségének javulását, a fejlettebb régiókhoz felzárkózását.

 

Lakossági kérdőív értékelés:

A kérdőívet kitöltők 92%-a tudta, hogy a Kistérség a volt járást fedi le. Az LHH programról 66% értesült, és minden vállalkozó a leghátrányosabb kategóriába sorolta a Kistérséget. Az LHH programkészítésben 37% részt vett valamilyen módon. A válaszolók 74%-a szükségesnek tartja a felzárkóztató programot, de 26% nem ilyen formában. A kitűzött célok megvalósulását igen negy részben 81% tartotta lehetségesnek. Összességében megállapítható, hogy a többség értesült az LHH programról és fontosnak tartja a térség felzárkóztatása érdekében.

Kérdőív 1.oldal

Kérdőív 2.oldal

 

Heves, 2010. szeptember 30.

Dr. Vincze Ferenc
Munkaszervezet vezető
Térségfejlesztő munkatárs


 

ÁROP 1.1.5/C

 

A projekt leírása:

A projekt első negyedévében az eszközbeszerzések és a szoftverbeszerzés valósult meg. A kistérség saját web-lapot üzemeltet, amelyet a Társulás munkatársa szerkeszt, felügyel. ehhez volt szükséges a web-lap szerkesztő szoftver beszerzése. A pályázat célja. hogy az LHH kistérségekben jelentős mértékű fejlesztési források érkezzenek, ezáltal a területi kiegyenlítődés megvalósuljon, a hátrányos helyzetből fakadó kedvezőtlen gazdasági, társadalmi helyzet megváltozzon. Ehhez szükséges a térségfejlesztési feladatok koordinálása, a térség belső erőforrásainak feltárása, a köz-, a vállalkozási- és a civil szféra mozgósítása.

A hátrányos helyzetből kitörés csak külső, állami segítséggel, és UNIOS források bevonásával lehetséges. Mindezeket a 311/2007.(XI. 17.) Kormányrendelet szerinti LHH kistérségekben jelen ÁROP 1.1.5/C pályázati forrás lehetővé teszi. A hevesi kistérségben a tervezési folyamat 2008. szeptember 30.-án az LHH nyitórendezvényével kezdődött, majd október 9.-én a Társulási Tanács és a Kistérségi Fejlesztési Bizottság a program elemeit megismerte, meghatározta a kistérségi feladatokat.

A programkészítés időszakában a tervezés közüggyé vált a kistérség szereplői között. A munkában részt vettek szakértők, civil szervezetek képviselői, önkormányzatok, mikro-térségi szerveződések, vállalkozók, kistérségek képviselői, hátrányos helyzetű csoportok reprezentánsai. A helyi tervezési folyamat során a tervezésben résztvevők megismerhették a települési, fejlesztési elképzeléseket, az eddig elkészült, és aktuális térségfejlesztési dokumentumokat, az utóbbi évek sikeres fejlesztési projektjeit. A tervezési folyamat részeként a helyi szükségletek meghatározása, műhelymunkák, és work shopok keretében történt széles társadalmi részvétellel.

A tervezői munkacsoport  összegyűjtötte a szükséges alapadatokat, információkat, kérte a résztvevők javaslatait. A létrejött munkacsoportok egy-egy területen alaposabb helyzetelemzést végeztek, és egyben hozzájárultak a helyi résztvevők javaslatainak megformálásához. A kistérségben megfogalmazódott célok reálisak, részben az előző évkben alkotott stratégiára alapoznak. Fontos szempont, hogy a már meglévő, és tapasztalattal rendelkező LEADER+ akciócsoport is képviseltette magát, és hasznos tanácsokat adott a tervezési munkához. a helyi részvételen alapuló tervezéshez szükséges tudást és módszertant a megvalósult (SALDO Zrt. és a VITAL PRO Kft. szervezésében), és a II. félévben induló képzések tréningek biztosítják. A 2008.-ban megvalósult Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv a hátrányos helyzetűek, kiemelten a romák társadalmi beilleszkedését segíti, de figyelembe veszi az 50 év feletti munkavállalók elhelyezkedési, képzési, megélhetési problémáit is. a jelentés időszakában 2008. októberében megkezdődött az LHH programkészítés. a tervezői munkacsoport 5 tagja minden munkacsoport ülése, work shopon képviseltette magát. Külön munkacsoport ülést 11 alkalommal tartott.

A tervezői csoport, a Társulás munkaszervezete, mint háttérintézmény segítségével szervezete a kistérségi rendezvényeket. az LHH programkészítés dokumentumai, előkészítő és munkaköri anyagai rendszeresen megjelentek a kistérség honlapján. Ezen a honlapon minden olyan LHH pályázattal kapcsolatos információ megjelent, és jelenleg is megjelenik, amelyet az NFÜ tesz közzé.  A térségfejlesztési munkatárs a Társulás munkaszervezetének vezetője, aki 1996-tól a jogelőd Dél - Hevesi Kistérség Terület-, és Gazdaságfejlesztési Társulásánál térségkoordinátorként dolgozott. A 2004.-ben megalakult a Hevesi Kistérség Többcélú Társulásánál előbb területfejlesztési koordinációs, majd munkaszervezet vezetői feladatokat lát el. Az évtizedes gyakorlatot, helyi tapasztalatokat mind a tervezői munkacsoportnál, mind a programkészítés egyéb fázisaiban jól hasznosította. Személyes kapcsolatai segítséget jelentettek a vállalkozói, és a civil szféra tervezői munkába bevonásával, a velük való kapcsolattartásban. Megvalósul az a pályázati feltétel, miszerint a térségfejlesztési szervező az összes település érdekében végezze tevékenységét. A munkatárs megfelelő információkkal rendelkezik az egyes települések eddigi megvalósult fejlesztési programjairól, jelenlegi problémákról, stratégiai elképzelésekről. Eredményes munkakapcsolatot alakított ki a \\\"Legyen jobb a gyerekeknek\\\" nemzeti stratégiai kistérségi végrehajtásában közreműködő Hermann Szabolccsal. Ennek eredménye, hogy a kistérség 3 települése kíván pályázatot benyújtani TÁMOP \\\"Biztos kezdet\\\" programban.

A térségfejlesztési szervező munkatárs közreműködésével más kistérségekkel is történt kapcsolatfelvétel a jó gyakorlatok megismerése, a végrehajtási módszertanok tapasztalatainak átvétele céljából (Abaúj-Hegyköz, Szerencs, Békés). A Társadalmi fenntarthatósági szempont teljesülése érdekében a kistérségi honlapon külön menüpont alatt érhető el az LHH program, sőt a nyitólapon felirat hívja fel a figyelmet erre. A társadalmi csoportok bevonásra kerültek a tervezői munkába (Mozgáskorlátozottak Egyesülete, CKÖ képviselők, vállalkozók), amit  a KFB összetétele is igazol. A szervezeti felelősségi rendszer a honlapon keresztül bemutatásra került, továbbá a munkaszervezeti dolgozók munkaköri leírásában, és eseti vezetői utasításban nyomon követhető. a kistérségben megjelenő helyi sajtóban képzési felhívás jelent meg, a Heves Megyei Hírlap tájékoztatást adott néhány LHH-s eredményről. A KFB üléseire a tagok döntő többségükben megjelentek, ellenkező esetben jelezték távolmaradásukat. Különös aktivitást mutattak az önkormányzatok vezetői, civil szervezetek képviselői, kistérségi szervezetek képviselői, kistérségi intézmények vezetői.

A helyi identitás erősítése céljából a településekről olyan közismert, a település életében meghatározó személyek vettek részt a tervezésben, akik kellően képviselték településük érdekeit (pl.: Művészeti csoportvezető, Nyugdíjas Egyesület elnök, Sportköri elnök, stb.) A Kistérség Fejlesztési Bizottsága ügyrendje szerint szavazati jogú tag 18 fő, tanácskozási joggal 8-an vesznek részt. A bizottság évente legalább 2-szer ülésezik, döntéseit ajánlás formájában hozza. Határozatképességhez a szavazati jogú tagok fele, plusz 1 fő szükséges. az ülésekről jegyzőkönyv készül. Az ülések napirendjére az elnök tesz javaslatot. Az elnök vezeti az üléseket, távollétében az elnökhelyettes, vagy írásban megbízott tag. A bizottsági ülés meghívóját legalább 5 nappal az ülés előtt a tagoknak meg kell küldeni. Az előterjesztések formájára, tartalmi kritériumaira a Bizottsági Ügyrend ad útmutatást. Ugyanez vonatkozik a jegyzőkönyvre is. A Bizottság ajánlásának elfogadásához a jelenlévő tagok több mint felének azonos szavazata kell. Eredménytelenség esetén új szavazás szükséges, ha ez nem eredményes, a soron következő ülésen kell dönteni.

 

Kedvezményezett:

Hevesi Kistérség Többcélú Társulása

3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Tel.: 06 36/545-236

Tel./Fax: 06 36/545-237

E-mail: tarsulas@delheves.t-online.hu

 

Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32

Tel.: (+36 1) 224 3100

Tel./Fax: (+36 1) 224 3105

E-mail: vati@vati.hu

Weboldal: http://www.vati.hu/

 

Irányító hatóság:

Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága (KÖZIG IH)

1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.

Tel.: +36-1-474-9570

Tel./Fax: +36-1-474-9571

E-mail: Dr. Bálint Ákos

Weboldal: http://www.nfu.hu/

 

További információkat az NFÜ weboldalán találhat.

 

Irányító hatóság weboldala: http://www.nfu.hu/

Közreműködő szervezet weboldala: http://www.vati.hu/